CONTACT US
3C042 New Asia Electronic City, Zhonghang Rd.,FuTian Shenzhen  POST:518031
TEL:0755-82812892/82812887/83002080/82812876
FAX:0755-82812876/83000037
Mail:
meitedz@163.com
COPYRIGHT 2006 Shenzhen METE ELECTRONIC COOPERATEION ALL RIGHT RESERVED
ADD:3C042 New Asia Electronic City, Zhonghang Rd.,FuTian Shenzhen
  POST:518031
TEL:0755-82812892/82812887/83002080/82812876
FAX: 0755-82812876/83000037
meitedz@163.com